Célja

Meghatározni a 24Fit Club Életmód- és Mozgásközpontokban, (továbbiakban: 24FC) tartózkodó, illetve a 24FC szolgáltatásait igénybevevő személyek (továbbiakban: szolgáltatást igénybe vevő személyek) és egyéb, a 24FC területén tartózkodó személyek (továbbiakban együttesen: egyéb személyek) jogait, kötelezettségeit, illetve egymás közötti magatartásukat, valamint rögzítse azokat az alapvető szabályokat, amelyek lehetővé teszik a 24FC szolgáltatásainak egyedülállóan kiemelkedő színvonalon történő, biztonságos nyújtását, illetve igénybevételét.

A Házirend rögzíti ezen kívül a 24FC szolgáltatásainak rendeltetésszerű használatára, gépei, létesítményei, eszközei állagának megóvására, illetve a biztonságos üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket is.

A 24FC jogosult a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani.

Általános rendelkezések

I.1. A Házirend személyi és területi hatálya

Jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki a 24FC területén a 24FC szolgáltatásainak igénybevétele, avagy egyéb célból tartózkodik (szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személyek).

A Házirend területi hatálya a 24FC által használt területre terjed ki.
A vendégek, illetve a látogatók a napijegyek, bérletek, illetve bármilyen más belépésre jogosító iratok megvásárlásával jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

A napijegy illetve bármely bérlet megvétele, valamint a 24FC területén bármilyen szolgáltatás igénybevétele, területének használata egyben a Házirend kifejezett elfogadását és tudomásulvételét jelenti.

I.2. 24FC nyitvatartási rendje

A 24FC Hétfő-Péntek 06:30-22:00, Szombat 8:00-14:00 óráig tart nyitva, azonban az üzemeltető cég fenntartja a jogot a nyitvatartási idő módosítására.

Egyéb időpontokban kizárólag előre előre egyeztetve lehetséges az üzemeltető cég jóváhagyásával.

I.3. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

A 24FC területén az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:
– body terem, személyi edzők
– funkcionális terem, csoportos órák
– box, küzdősport órák
-egyéb, gyermekeknek nyújtandó szolgáltatások (pl. gyerek fitnesz)
– aerobik órák, egyéb fitnesz csoportos órák
– egyéb, a 24FC területén, saját jogon (vagy albérletbe adott) szolgáltatás (konferencia, rendezvény)

A 24FC szolgáltatásai kizárólag érvényes napi jeggyel, bérlettel, vagy egyéb, a 24FC és egy másik fél által kötött szerződés, egyéb megállapodás keretében vehetők igénybe.

Kivételek ez alól azok a szolgáltatások, amelyek kifejezetten önállóan, bérlet/belépő vásárlása nélkül is igénybe vehetők termenként (állapotfelmérés, tanácsadás, egyéni szolgáltatások)

A 24FC által kibocsátott bármely belépőkártya, bérlet, egyéb iratok a 24FC tulajdonát képezi.
A belépésre jogosító fenti iratok érvényességét a 24FC minden belépéskor ellenőrzi, szükség esetén a vendégtől mindemellett beléptető ív aláírását kéri. Minden vendég köteles a belépési jogosultság ellenőrzése céljából a belépésre jogosító okiratát bemutatni, szükség esetén aláírását adni. Amennyiben ezt bármilyen okból megtagadja, vagy ellenőrzés nélkül vagy az ellenőrzést kikerülve kíván belépni, úgy a szolgáltatásból további indokolás nélkül kizárható.

A 24FC alapszolgáltatással kapcsolatos területeire (Body, Boksz, Aerobic, Fitness, Funkcionális sportok, stb) csak és kizárólag napijegy, bérlet vagy egyéb speciális jegy vásárlását, kezelését követően léphetnek be a vendégek.

A 24FC Body, Aerobic, Funkcionális terem használata kizárólag edzővel megengedett.

A napijegy napi egy belépésre, akkor is maximum 3 órás terem használatra jogosít fel és 30 napig érvényes.

Amennyiben a vendég egy napon több csoportos órán szeretne részt venni, annyi csoportos óra kiegészítő jegyet kell megvásárolnia a csoportos óra oktatónál amennyi órán részt vesz.

Az átjárható (4-8-12 alkalmas) bérletekkel a vendég a 24FC minden termébe beléphet, bérletéből belépésenként újabb alkalom kerül levonásra.

Az 1 és 4 alkalmas bérletek a vásárlás/érvényesítés napjától számított 30 napig érvényesek egybefüggően, amely időtartamba a vásárlás/érvényesítés napja is beleszámít. A bérleteken a vásárlásától számított 30. nap elteltével a fel nem használt alkalmak törlődnek.

A 8 alkalmas bérletek a vásárlás/érvényesítés napjától számított 45 napig érvényesek egybefüggően, amely időtartamba a vásárlás/érvényesítés napja is beleszámít. A bérleteken a vásárlásától számított 45. nap elteltével a fel nem használt alkalmak törlődnek.

A 12 alkalmas bérletek a vásárlás/érvényesítés napjától számított 60 napig érvényesek egybefüggően, amely időtartamba a vásárlás/érvényesítés napja is beleszámít. A bérleteken a vásárlásától számított 60. nap elteltével a fel nem használt alkalmak törlődnek.

Egyedi szerződés alapján megvásárolt bérletek, az egyedi megállapodások szerint érvényesek és jogosítanak belépésre.

A bérletek névre szólóak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet. A kedvezményes bérletek és belépések kizárólag az arra jogosító igazolvány (pl.: fényképes diákigazolvány) felmutatásával vehetők igénybe. A 24FC jogosult a felmutatott igazolványokat – különösen azok érvényességét – ellenőrizni.

A 24FC a szolgáltatást igénybe vevők részére a ruhaváltáshoz, arra alkalmasan kialakított öltözőfülkéket, zuhanyzóval ellátott öltözőszekrényilletve öltözőszekrényeket biztosít. A lakattal zárható öltözőszekrények használata kötelező, melyet csak az edzés idejére vehet igénybe a vendég. Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtt papucs használata kötelező. Az öltözőszekrényben tárolt dolgokért való felelősség szabályait az I.7. pont tartalmazza.

A szolgáltatást igénybe vevők kötelesek távozáskor az öltözőszekrényket nyitva hagyni, használt lakataikat a szekrényről eltávolítani és magukkal vinni. Ennek elmulasztása esetén a 24FC jogosult a nyitvatartási idő végén levágni a lakatokat.

A talált tárgyakat minden a 24FC területén tartózkodó személy a recepción köteles leadni. A talált tárgyakat a 24FC egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti.

I.4. Az eszközök használatával és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos konkrét rendelkezések

A 24FC szolgáltatásai kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban vehetők igénybe;

A 24FC szolgáltatásai kizárólag megfelelő váltóruha (sportruházat) és zárt váltócipő vagy sportzokni (kizárólag a gumipadlós részeken, egyéb helyeken zokni és papucs) viselése mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő – így különösen nem balesetveszélyes –, tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele során;

A 24FC szolgáltatásainak igénybevétele során a szolgáltatást igénybe vevő köteles a tisztaságra és a higiéniára vonatkozó, elvárható szabályokat betartani; 16 éven aluli személyek a 24FC szolgáltatásait nem vehetik igénybe, kivéve, ha azt a vendég részére a 24FC teremmenedzsere a szülő írásos kérésére előzetesen engedélyezte és a vendéget a szolgáltatások igénybevétele során személyi edző, szakedző vagy felügyelő segíti; (Kivétel ez alól, ha a 24FC a Házirend mellett külön szerződésben határozza meg az igénybevétel feltételeit, pl: saját edző biztosítása)

A szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható;

A bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni tilos;

A gyakorlatot végző, szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása szigorúan tilos;

A szolgáltatások fertőző betegséggel rendelkező személyek által nem vehetők igénybe; A sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a termosztátot, a klímaberendezés vagy szauna hőfokszabályozót stb. – a látogatók nem használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények a recepción jelezhetőek.

I.5. A 24FC területére bevihető tárgyakkal, anyagokkal kapcsolatos rendelkezések

A 24FC területén a következő tevékenységek folytatása, illetve tárgyak bevitele tilos:

dohányzás, szeszes ital, drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása;

bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (lőfegyver, lőszer, robbanóanyagok, robbantószerek, pirotechnikai eszközök);

élő állat, étel, ital (kivéve a 24FC büféjében árusított termékek);

olyan tevékenységet folytatni, vagy magatartást tanúsítani, amely a 24FC szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, bűncselekménynek minősül vagy közerkölcsöt sért; a 24FC engedélye nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni, reklámot és egyéb marketing anyagot elhelyezni, hang- és képfelvételt készíteni, zenét szolgáltatni, illetve szerencsejátékot szervezni, vagy abban részt venni.

A 24FC területén kizárólag a 24FC-ban árusított termékek (ételek, italok, egyéb élelmiszerek) fogyaszthatók. Étkezni, illetve bármilyen élelmiszert fogyasztani kizárólag az arra kijelölt helyen lehet.

A 24FC területén kizárólag a 24FC előzetes engedélye alapján helyezhetők el a következők:

vendéglátó egység, vendégeket kiszolgáló automata;

játékautomata, közhasznú elektromos készülékek stb.; valamint

reklám-, hirdetési- és egyéb marketing anyag.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személyek kötelesek a fenti rendelkezések megszegésével a 24FC-nak okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor a 24FC köteles a károkozó helyett más személyek irányában helytállni – megtéríteni.

A fentiek közül bármelyik szabályt a klubvezető utólagosan is engedélyezheti külön kérés esetén.

I.6. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szakmai támogatás

A 24FC-ban kizárólag a vonatkozó hatályos normáknak megfelelő végzettségű, a 24FC által engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, illetve oktatást, edzést, bármilyen képzést tartani. A szolgáltatást igénybe vevő személyek a szolgáltatásokkal kapcsolatban, kizárólag ezen személyektől kérhetnek és fogadhatnak el tanácsot.

A 24FC kizárja a felelősségét a más személyektől kapott tájékoztatás folytán bekövetkezett személyi sérülések, vagyoni károsodások, bármely kár vagy sérülés vonatkozásában.

I.7. Felelősségi szabályok

A 24FC területén található eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatók, a szolgáltatások kizárólag rendeltetésüknek megfelelően vehetők igénybe. A rendeltetésszerű használat tárgyában kizárólag a 24FC által megbízott, megfelelő képzettséggel rendelkező személyi edző által adott felvilágosítás és tájékoztatás fogadható el. 24FC területén tartózkodó más személyek által adott felvilágosítás elfogadásának következményeiért a 24FC nem vállal felelősséget.

A 24FC nem vállal felelősséget továbbá az olyan személyi és vagyoni károk megtérítéséért, amelyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy a rendeltetésszerű használattal ellentétesen használja az eszközöket, avagy a károsodás a jogszabályok, illetve a Házirend szabályainak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával maga okozta. Az ilyen jellegű károk megtérítéséért a károkozó felel.

A 24FC területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, illetve a 24FC szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

A 24FC területén bekövetkezett rendkívüli eseményeket, a berendezésekben keletkezett meghibásodásokat, és a Házirend megsértését az azt tapasztaló látogató köteles a további károk megakadályozása érdekében, késedelem nélkül a recepción jelezni. Amennyiben a látogató ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy köteles az ebből eredő károkat a 24FC-nak vagy harmadik személy károsultaknak megtéríteni.

A 24FC szolgáltatásait igénybe vevők részére öltözőszekrényeket, valamint az értékmegőrző használatát biztosítja, amely térítésmentesen vehető igénybe. Az öltözőszekrény és értékmegőrző kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható, azokban csak fitnesz termek használatával alapvetően szorosan összefüggő tárgyak, ruházat, személyes holmi helyezhető el. A 24FC nem vállal felelősséget az értéktárgyak, készpénz, egyéb rendkívüli értékek eltűnése esetén, amelyek az értékmegőrző nem rendeltetésszerű, napi gyakorlatnak nem megfelelő használatából erednek, azaz amit a szolgáltatást igénybe vevők rendszerint nem szoktak egy edzőterembe, jelen esetben a 24FC-ba magukkal hozni.

Az öltözőszekrény/lakat, értékmegőrző kulcsát a vendég köteles magánál, mások számára nem hozzáférhetően, biztonságban tartani. A 24FC nem vállal semmilyen felelősséget az öltözőszekrényeken, értékmegőrzőn kívül, sportolás, edzés, várakozás közben a területén letett, elhelyezett tárgyakban bekövetkezett károkért, azok eltulajdonításáért illetve elvesztésért.
A látogatók kötelesek a 24FC részére megtéríteni az általuk okozott károkat.

I.8. Kép- és hangfelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezések

A 24FC minden termében, biztonsági, vagyonvédelmi célból kamerarendszer működik. A 24FC látogatója kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybe vételével róla rögzített videófelvétel készülhet és azt a 24FC a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, tárolja és használja fel.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személy a szolgáltatás igénybevételével és a Házirend elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 24FC tevékenységének, szolgáltatásainak bemutatására, népszerűsítésére készített képfelvételeket – ideértve különösen a mozgókép- és a fényképfelvételeket – a 24FC akkor is felhasználhatja, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy, egyéb személy a képfelvételeken szerepel. 24FC vállalja, hogy a képfelvételeket kizárólag fenti célból – kivéve hatósági felhívásra történő adatszolgáltatás – használja fel, illetve továbbítja azt harmadik személyeknek. A fentiek időpontjáról a 24FC előzetesen értesíti a vendégeit.

Erre figyelemmel a szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személy ezen képfelvételeken történő megjelenítésével összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat a 24FC-al szemben, így különösen nem tilthatja le azok megjelenését, terjesztését, nem követelheti saját személyének felismerhetetlenné tételét, és azokkal összefüggésben nem érvényesíthet a 24FC-al szemben semmilyen díjigényt, pénzbeli követelést.

II. A 24FC szolgáltatásainak használatára vonatkozó speciális rendelkezések

II.1. Body terem

A gépek törölköző használata mellett vehetők igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a gépeket használat után letisztítani a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal és papírtörlővel. A body teremben utcai cipő és papucs használata tilos.

A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használt gépeket, kézi- és tárcsasúlyokat az edzést követően alaphelyzetbe visszaállítani, illetve azokat a tároló helyükre visszahelyezni. A teremben kijelölt ügyeletes/felügyelő edző ezt köteles ellenőrizni, erre a figyelmet felhívni.

Az edzőgépek és eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő személy alkatának és fizikai állapotának megfelelően, saját felelősségre, kérésre a szakmailag felkészült személyzet segítségével használhatók. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapotának alkalmatlansága ellenére a szolgáltatást igénybe veszi, az ennek következtében bekövetkezett személyi és anyagi károkért a 24FC nem vállal felelősséget.

A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a gépek használata, illetve a gyakorlatok végzése során fokozott körültekintéssel eljárni, azokat különösen úgy használni, illetve végezni, hogy mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztessék.

A body terembe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más étel és ital bevitele, fogyasztása szigorúan tilos.

II.2. A termekben elérhető küzdősportokra és gyermekekre vonatkozó szabályok

A küzdősport edzések és tanfolyamok kizárólag az előírt védőfelszerelésben látogathatóak, egyben a teremben kizárólag edző cipő használata engedélyezett.

A gyermekek részére a kesztyűt és a bandázst, fogvédőt és a fejvédőt, valamint az adott foglalkozáshoz és életkorhoz előírt védőfelszereléseket a szülők kötelesek biztosítani. A védőfelszerelések szükségességéről az edzők írásban tájékoztatják a szülőket. Amennyiben a gyermek a megfelelő védőfelszerelést nem viseli, vagy azt a szülő nem biztosítja, úgy a tanfolyamon illetve az órán nem vehet részt. A termet csak az edző/felügyelő személyes jelenléte, szigorú utasítása alapján használhatja, a gyakorlatokban csak az Ő általa meghatározottak szerint vehet részt.

A szülő köteles gondoskodni arról, hogy betegség, vagy sérülés esetén a gyermek a tanfolyamot, illetve az órát ne látogassa.

Az órák általában 55 percesek – ettől eltérőeket az órarendben jelöljük – , kizárólag a recepción adott kártya birtokában látogathatóak, amely kártyákat a szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az óra kezdetekor az oktatónak leadni.

A 24FC szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek (4-10 éves korosztály) részére külön öltözőhelyiség kialakítva nincs. Ezt a tényt a szülők gyermekük részére történő jegy, illetve bérlet vásárlásával kifejezetten elfogadják. A gyermekek a nemüknek megfelelő öltözőt vehetik igénybe azonos nemű szülői kísérettel. A gyermekek öltözőhasználatáért a szülők vállalják a felelősséget.

A 3-12 éves gyermekeknél a szülői kíséret kötelező, 12-16 éves kor között ajánlott.

A bemelegítést követően érkező vendég csak saját felelősségére vehet részt az órán. A bemelegítés elmaradásából eredő sérülések, károk megtérítésére a 24FC nem köteles.

Az órákon a vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég nem jogosult a felhasznált kártya ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is – megtérítésére.

Az óra közben használandó eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő alkatának, és pszichikai, egészségügyi, illetve fizikai állapotának megfelelően, az oktató utasításai szerint használhatók.
Az órákon mobiltelefon használata, testékszerek viselése tilos.

II.3. A termekben elérhető gyermek fitnessre és gyermekekre vonatkozó szabályok

A gyermek fitness foglalkozásokat az I.4. pontban foglaltakon túlmenően csak és kizárólag azon gyermekek vehetik igénybe, akinél ezt a szakedző kifejezetten írásban előzetesen engedélyezte. A gyermek fitness edzések és tanfolyamok kizárólag az előírt felszerelésben látogathatóak, a tatami szőnyegen végzett mozgások miatt a teremben edző cipő használata nem engedélyezett, a feladatokat zokniban végzik az órákon résztvevők. A termet csak az edző/felügyelő személyes jelenléte, szigorú utasítása alapján használhatja az órát látogató gyermek, a gyakorlatokban csak az Ő általa meghatározottak szerint vehet részt. A szülő köteles gondoskodni arról, hogy betegség, vagy sérülés esetén a gyermek a tanfolyamot, illetve az órát ne látogassa. Az órák általában 55 percesek – ettől eltérőeket az órarendben jelöljük – , kizárólag a recepción adott kártya birtokában látogathatóak, amely kártyákat a szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az óra kezdetekor az oktatónak leadni. A 3-12 éves gyermekeknél a szülői kíséret kötelező, 12-16 éves kor között ajánlott. A bemelegítést követően érkező vendég csak saját felelősségére vehet részt az órán. A bemelegítés elmaradásából eredő sérülések, károk megtérítésére a 24FC nem köteles. Az órákon a vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég nem jogosult a felhasznált kártya ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is – megtérítésére. Az óra közben használandó eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő alkatának, és pszichikai, egészségügyi, illetve fizikai állapotának megfelelően, az oktató utasításai szerint használhatók. Az órákon mobiltelefon használata, testékszerek viselése tilos.

II.4. Aerobik terem

Az aerobik teremben utcai cipő használata tilos. A bemelegítést követően érkező vendég csak saját felelősségére vehet részt az órán. A bemelegítés elmaradásából eredő károk megtérítésére a 24FC nem köteles. Az órákon a vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég, nem jogosult a fel nem használt, megkezdett alkalom ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is – megtérítésére. Az óra közben használandó eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő alkatának, és pszichikai, egészségügyi, illetve fizikai állapotának megfelelően, az oktató utasításai szerint használhatók. A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használat gépeket az órát követően alaphelyzetbe visszaállítani, és azokat az eredeti helyükre visszahelyezni. Az órákon mobiltelefon használata tilos.

II. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy, illetve egyéb személy jelen Házirendbe ütköző magatartást valósít meg, avagy a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapota alapján láthatóan nem alkalmas a szolgáltatások igénybe vételére, a 24FC munkatársa jogosult erre figyelmeztetni. A Házirend szabályainak megszegése okán adott figyelmeztetés eredménytelensége esetén a 24FC munkatársa jogosult ezen személyt távozásra felszólítani. Amennyiben a szolgáltatás igénybe vevő személy, több alkalommal a Házirendbe ütköző magatartást tanúsít, a 24FC üzemeltetőjének döntése alapján a szolgáltatás igénybevételétől időlegesen vagy véglegesen eltiltható. 24FC kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás igénybevételét külön felszólítás nélkül szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatával korlátozza vagy kizárja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adott személy (szolgáltatást igénybe vevő) viselkedése, magatartása, nyilatkozata, vagy bármilyen cselekménye a 24FC üzletpolitikai, marketing és etikai elveivel, vagy érdekeivel ellentétes. Szolgáltatást igénybe vevő e rendelkezést kifejezetten elfogadja, és tudomásul veszi, hogy e jogát a 24FC egyoldalúan gyakorolhatja. A szolgáltatás igénybevételében korlátozott, vagy kiutasított, és/vagy kizárt személy a 24FC-szal szemben semminemű anyagi megtérítési igényt nem támaszthat. A 24FC munkatársa, intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben, jogosult az illetékes biztonsági szolgálat vagy hatóság értesítésére. A 24FC területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt a szolgáltatást igénybe vevő személy elsődlegesen a recepción köteles késedelem nélkül jelezni továbbá a 24FC munkatársának kérésére erről jegyzőkönyvben nyilatkozni.

A fenti Házirend hatályos 2023.01.01 napjától

Kelt: Budapest, 2023.01.01

A 24FC mozgásközpont valamennyi munkatársa nevében köszönjük, hogy elfogadják a Házirendben foglaltakat.

Üdvözlettel és barátsággal:

FitFuture24 Kft. üzemeltetők

Demeter Attila, tulajdonos ügyvezető

Demeter-Recsnik Zsófia, tulajdonos ügyvezető helyettes