Szerződések

Szerződések

MEGÁLLAPODÁS Személyi edzői tevékenység ellátására

Tartalomjegyzék

I. A szerződő felek

A jelen szerződés létrejött egyrészről név: FitFuture24 Kft.

székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 19. AS. 2A.

cégjegyzékszám: 01-09-374634

adószám: 28802743-2-41

képviseletében: Demeter Attila ügyvezető, mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő

másrészről

név: 

székhely: 

Nyilvántartási szám: 

adószám: 

mint Szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

II. Megállapodás tárgya

2.1. Megrendelő üzemelteti 24FitClub Fitness Termet, Mozgásközpontot (a továbbiakban együtt: „Fitness Terem”).

2.2. Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásához a megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyi edző, sportszakember.

2.3. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretében együttműködnek, és Megrendelő ennek keretében lehetőséget biztosít Szolgáltatónak a „Fitness Terem”-ben a szolgáltatása nyújtására. A jelen szerződés tárgya, hogy felek együttműködését szabályozza.

2.4. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretszerződésnek tekintendő, és Megrendelő Szolgáltató által tartott órák állandóságára, az azokon résztvevő vendégek számára kötelezettséget nem vállal.

III. Jelen szerződés hatálya, hatálybalépése

3.1. Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik, és jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

3.2. Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Megrendelő általi szolgáltatásokat, és a „Fitness Teremet” személyes megtekintés alapján ismeri.

IV. Személyi edző működési területe és szolgáltatásai

4.1. Szolgáltató a szolgáltatását jelen szerződés alapján a 2.1 pontban említett teremben nyújtja.

4.2. Szolgáltató vállalja, hogy a mindenkori aktuális órarend szerint, az ott megjelölt edzéseket megtartja. Az órarendet a Megrendelő állítja össze a „Fitness Terem” vendégei igényei és a terem foglaltsága alapján, azonban Megrendelő az órarend összeállításánál figyelembe veszi Szolgáltató más elfoglaltságával kapcsolatos beosztását, amit Szolgáltató köteles az aktuális hetet megelőző kedd estig írásban (sms vagy email) Megrendelőnek jelezni, és Megrendelő ezt figyelembe veszi. Amennyiben ezt Szolgáltató elmulasztja, úgy kifejezetten tudomásul veszi, hogy Megrendelő az órarendet ennek hiányában állítja össze. 

4.3. Megrendelő biztosítja az edzéshez alkalmas állapotú termet, a vendégeket, elegendő mennyiségű és a tevékenység elvégzéséhez megfelelő minőségű és állapotú sport- és technikai eszközöket.

4.4. Szolgáltató jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a „Fitness Terem” házirendjét teljes körűen megismerte, azt kifejezetten elfogadta és tudomásul vette. Szolgáltató kifejezetten elfogadja, hogy a házirendet Megrendelő egyoldalúan állapítja meg, és bármikor joga van azt változtatni. Megrendelő a változtatás előtt 15 nappal köteles tájékoztatni szolgáltatót a házirend változásáról.

V. Díj

5.1. Szolgáltató egy személyi edzéssel együttes edzési órát legalább 6.000.- Ft / óra díjért köteles szolgáltatni. Ezen szolgáltatási díjsávban a konkrét díjazást Szolgáltató határozza meg. Szolgáltató a személyi edzésről közvetlenül ad számlát a vendégnek, és e körben minden felelősség őt terheli.

5.2. Szolgáltató teremhasználati díjként vendégenként/edzésenként 2.000.- Ft teremhasználati díjat fizet Megrendelő részére. A teremhasználati díjról Megrendelő ad számlát Szolgáltatónak.

5.3. Felek személyi edzésenként számolnak el a Szolgáltató által teljesített órák alapján az online felületen az Elszámolás menüpont alatt. Szolgáltató ezt kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

5.4. Megrendelő a következő szolgáltatások igénybevételének lehetőségét biztosítja térítésmentesen Szolgáltató illetve személyi edző részére: öltöző, fürdő, konyha, állapotfelmérés. Szolgáltató a saját edzés lehetőségét a terem kihasználtságának a függvényében maga osztja be, de köteles figyelembe venni a terem kihasználtságát. Szolgáltató a vendégek hátrányára saját edzést nem végezhet.

VI. További jogok és kötelezettségek

6.1. Szolgáltató a Megrendelővel történt írásbeli megállapodás alapján jogosult hirdetést, reklámtáblát elhelyezni. Jelen szerződés megszűnése esetén Szolgáltató köteles a reklámhordozókat leszerelni és az érintett felületen az eredeti állapotot helyreállítani.

6.2. Szolgáltató a „Fitness Termet” kizárólag a saját tevékenységi körében, a jelen szerződésben rögzített tevékenység céljára használhatja, mindennemű más használat jelen szerződés megszűnését vonhatja maga után. Szolgáltató a használati jogát, illetve jelen szerződésben biztosított bármely más jogát nem ruházhatja át kivéve, ha Megrendelő írásban kifejezetten hozzájárul. A használat nem járhat a „Fitness terem” károsodásával.

E rendelkezés alól kivételt képez a „Herbalife Nutrition” Tanácsadó tevékenység. E tevékenységet Szolgáltató a „Herbalife Nutrition” üzleti szabályzatát betartva és a „24Fit Magyarország” csapat Etikai Kódexét figyelembe véve végezheti. E tevékenységgel összefüggő elszámolás jelen megállapodástól teljesen független módon történik külön megállapodás alapján. Szolgáltató jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy „Herbalife Nutrition” üzleti szabályzatát és a „24Fit Magyarország” csapat Etikai Kódexét teljes körűen megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

6.3. Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakképesítéssel, és a tevékenységét a rá vonatkozó jogszabályok szerint szabályszerűen végzi. Szolgáltató ezt szavatolja, és ennek elmulasztásával, vagy megszegésével okozott károkért és egyéb következményekért teljes polgári jogi és büntetőjogi felelősséget vállal.

6.4. A szerződés teljesítése során Szolgáltató kötelezettségei különösen az alábbiak:

 1. pontosan megjelenni az órákon, és Megrendelő ezt felügyeli
 2. jelen szerződés hatálya alatt a „Fitness Teremben” nem létesít szexuális vagy érzelmi jellegű, privát kapcsolatot vendéggel, és amennyiben ez a probléma akadályozza a szerződés teljesítésében, úgy azt köteles Megrendelő tudomására hozni,
 3. órákról magánszemélyi edzői szolgáltatást kérő vendéget nem vesz fel magánórára Megrendelő megkerülésével,
 4. minden ilyen jellegű magánóra csak Megrendelő általi előzetes írásbeli engedély alapján bonyolítható le, amennyiben személyi edzőhoz Megrendelőn kívüli megkeresés érkezik magánoktatásra, úgy ezt Megrendelővel tudatja,
 5. nem szerződhet külön, Megrendelővel szerződött partnerrel olyan tevékenységre, melyet a „Fitness Teremben” végezne, csak ha erre Megrendelő írásban engedélyt ad,
 6. amennyiben a személyi edzői órát valamilyen rajta kívülálló ok (pl: betegség) miatt teljesíteni nem tudja, úgy az edzés előtt 24 órával törli a foglalását, hogy a foglalt hely időben felszabaduljon.
 7. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan okból maradna el az edzés, mert más elfoglaltsága vagy egyéb okból történő távolmaradását nem, vagy nem időben jelezte, és ez nem tette lehetővé helyettesítő időbeni megoldását, úgy Megrendelő jogosult elmaradt edzésenként 2000.- Ft kötbérre. A 4.2 ponton kívüli esetekben az értesítés kizárólag sms-ben történik. Amennyiben bármilyen óra Megrendelő hibájából adódóan marad el (pl. nem jelzi időben, hogy az órát nem lehet megtartani, speciális eszközt igénylő óra esetén nincs eszköz, épp zárva van a terem), úgy Szolgáltató elmaradt edzésenként 2000,-Ft kötbérre szintén jogosult.
 8. az edzés megkezdése előtt legalább 15 perccel felkészülten, kipihenten érkezik az oktatás helyszínére, 
 9. az edzésen megfelelő öltözékben jelenik meg, és kulturált magatartást tanúsít,
 10. jelen szerződés ideje alatt szem előtt tartja Megrendelő üzleti érdekeit és jó hírnévhez fűződő jogait.

VII. Biztosítás

7.1. Szolgáltató köteles tevékenységével összefüggésben teljes körű szakmai felelősségbiztosítást kötni.

7.2. Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy személyi edzői az órák megkezdése előtt az órán részt vevő vendégeket tájékoztassák a részvétel egészségügyi veszélyeiről.

VIII. Felmondás

8.1. Jelen szerződést bármelyik fél indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondhatja. A felmondás a szerződést megszünteti, és ebben az esetben a jogviszony a felmondási idő utolsó napján szűnik meg.

8.2. Megrendelő jogosult a jelen szerződés rendkívüli felmondására Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén, különösen, de nem kizárólagosan, ha Szolgáltató a jelen szerződésben, különösen, de nem kizárólagosan a 6.5. pontban írt bármely kötelezettségét megszegi, és kötelezettségét Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére – a felszólításban közölt 15 napos póthatáridőben – sem teljesíti, vagy orvosolja.

8.3. A jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén Szolgáltató köteles a jogviszony megszűnésének napjától számított 1 napon belül a „Fitness termet” elhagyni azzal, hogy felek egyidejűleg kötelesek egymással elszámolni.

8.4. Szolgáltató kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy amennyiben bármely oknál fogva nem ürítené ki az általa használt ingatlanrészt, vagy öltözőt, úgy erre az esetre kifejezetten feljogosítja Megrendelőt, hogy az általa használt ingatlanrészt, vagy öltözőt Szolgáltató költségére és kárveszélyére kiürítse, és birtokba vegye. Szolgáltató e nyilatkozata kifejezett joglemondásnak minősül.

8.5. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető, azonban Felek kötelesek egymással teljes körűen elszámolni.

8.6. Jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése nem érinti a feleknek a titoktartással kapcsolatos kötelezettségeit, mert az változatlan formában korlátlan ideig fennáll.

IX. Vis Maior

9.1. Az olyan – a Felek érdekkörén, ellenőrzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetőségén kívül eső, előre nem látható és elháríthatatlan – esemény, mint például a háborús cselekmények, szabotázs, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, más természeti katasztrófa), súlyos energia-ellátási zavar, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény és a rendőrségi törvény alapján a feljogosított szervezetek szükséghelyzetben tett intézkedéseinek következményei, COVID vírus miatti lezárások, jogszabályi változások, árfolyamingadozás, piaci helyzet számottevő megváltozása stb. minősül vis maiornak, amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően keletkeznek, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, ám a szerződés teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.

9.2. A vis maior körülmények mentesítik a Feleket a szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó esemény hatása fennáll

9.3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés nem teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező vis maior körülményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.

9.4. A vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött tájékoztatásában megjelölni a vis maior esemény kezdetét, jellegét és – amennyiben lehetséges – várható végét.

9.5. A vis maior körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis maior körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis maior nem érinti.

9.6. A Vis maior körülmények fennállása esetén minden fél köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a körülmények okozta kárt minimalizálják.

9.7. Amennyiben a vis maior esemény a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi, akkor a lehetetlenülés szabályait kell alkalmazni.

X. Egyéb rendelkezések

10.1. Felek részéről a szerződés teljesítése során kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Megrendelő részéről: Demeter Attila ügyvezető

Szolgáltató részéről:

Felek megállapodnak abban, hogy mindazon esetekben, amikor a szerződés alapján, illetve a szerződéssel kapcsolatban egymást értesítik, a közlést e-mail útján kell megtenni.

Megrendelő értesítési e-mail címe: iroda@24fitclub.hu

Szolgáltató értesítési e-mail címe:

10.2. A közlés időpontjának az az időpont minősül, amikor a közlés időpontja a feladónál a címzett oldali érkezési időpontként visszaigazolásra kerül. Felek ezen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy saját elektronikus levelező rendszerük beállításainál lehetővé teszik az egymástól beérkező elektronikus levelek esetében a feladó címére történő automatikus nyugtaüzenet elküldését.  Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a fentebb rögzített e-mail címen a küldeményt bármilyen okból nem veszik át, vagy nem igazolják vissza, úgy az e-mail az elküldést követő munkanap 1600 órakor joghatályosan kézbesítettnek minősül.  Felek a fenti rendelkezéseket kifejezetten elfogadják.

10.3. Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomásukra jutott adatok, információk, tények, megoldások és megismert technológiai folyamatok üzleti titoknak minősülnek, így ezen ismeretek titokként kezelése egymással szemben támasztott alapkövetelmény. E titoktartási kötelezettség megsértésének minősül mindezen ismereteknek a jelen szerződés céljától eltérő felhasználása, jogosulatlan harmadik személy tudomására hozása, vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tétele. A Feleket e titoktartási kötelezettség a jelen szerződés megszűnését követően is korlátlan ideig terheli.

10.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármelyik fél a titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy köteles a másik fél számára 500.000.- Ft összegű kötbért fizetni, azonban a másik fél a kötbér megfizetésétől függetlenül követelheti a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott további kárainak megtérítését is.

10.5. Jelen szerződés kizárólag felek közös megegyezése alapján módosítható, és a módosítás vonatkozásában az e-mail váltás nem minősül írásbeli formának.

10.6. Megrendelőnek és Szolgáltatónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Ha a felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés keretében, vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek a jogvita elbírálására alávetik magukat a Pp. szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság döntésének.

10.7. Megrendelő jogosult a Szolgáltatóval szembeni jogos követelését – mindkét fél által aláírt jegyzőkönyv alapján – az Szolgáltató díjazásából levonni. E tényt Szolgáltató kifejezetten elfogadja.

10.8. Szolgáltató jelen szerződés aláírásával kifejezetten feljogosítja Megrendelőt, hogy jelen szerződés alapján személyi edzőit a referencia listájában feltüntesse, és esetleges reklámkampányában személyi edzők nevét – előzetes egyeztetés és írásbeli engedélye után – felhasználja.

10.9. Megrendelő vállalja, hogy a szerzői jogvédő hivatal aktuális jogdíjközlönye alapján a szerzői jogdíjat megfizeti.

10.10. A jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

10.11. Felek képviselői kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására a szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

10.12. Felek a jelen szerződést elolvasták, annak minden rendelkezését értelmezték, és megértették, s ennek megfelelően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Az űrlap elküldéséhez be kell jelentkezned.

MEGÁLLAPODÁS Csoportos óra oktató tevékenység ellátására

Tartalomjegyzék

I. A szerződő felek

A jelen szerződés létrejött egyrészről név: FitFuture24 Kft.

székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 19. AS. 2A.

cégjegyzékszám: 01-09-374634

adószám: 28802743-2-41

képviseletében: Demeter Attila ügyvezető, mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő

másrészről

név: 

székhely: 

Nyilvántartási szám: 

adószám: 

mint Szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

II. Megállapodás tárgya

2.1. Megrendelő üzemelteti 24FitClub Fitness Termet, Mozgásközpontot (a továbbiakban együtt: „Fitness Terem”).

2.2. Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásához a megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyi edző, sportszakember.

2.3. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretében együttműködnek, és Megrendelő ennek keretében lehetőséget biztosít Szolgáltatónak a „Fitness Terem”-ben a szolgáltatása nyújtására. A jelen szerződés tárgya, hogy felek együttműködését szabályozza.

2.4. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretszerződésnek tekintendő, és Megrendelő Szolgáltató által tartott órák állandóságára, az azokon résztvevő vendégek számára kötelezettséget nem vállal.

III. Jelen szerződés hatálya, hatálybalépése

3.1. Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik, és jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

3.2. Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Megrendelő általi szolgáltatásokat, és a „Fitness Teremet” személyes megtekintés alapján ismeri.

IV. Csoportos óra oktató működési területe és szolgáltatásai

4.1. Szolgáltató a szolgáltatását jelen szerződés alapján a 2.1 pontban említett teremben nyújtja.

4.2. Szolgáltató vállalja, hogy a mindenkori aktuális órarend szerint, az ott megjelölt edzéseket megtartja. Az órarendet a Megrendelő állítja össze a „Fitness Terem” vendégei igényei és a terem foglaltsága alapján, azonban Megrendelő az órarend összeállításánál figyelembe veszi Szolgáltató más elfoglaltságával kapcsolatos beosztását, amit Szolgáltató köteles az aktuális hetet megelőző kedd estig írásban (sms vagy email) Megrendelőnek jelezni, és Megrendelő ezt figyelembe veszi. Amennyiben ezt Szolgáltató elmulasztja, úgy kifejezetten tudomásul veszi, hogy Megrendelő az órarendet ennek hiányában állítja össze. 

4.3. Megrendelő biztosítja az edzéshez alkalmas állapotú termet, a vendégeket, elegendő mennyiségű és a tevékenység elvégzéséhez megfelelő minőségű és állapotú sport- és technikai eszközöket.

4.4. Szolgáltató jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a „Fitness Terem” házirendjét teljes körűen megismerte, azt kifejezetten elfogadta és tudomásul vette. Szolgáltató kifejezetten elfogadja, hogy a házirendet Megrendelő egyoldalúan állapítja meg, és bármikor joga van azt változtatni. Megrendelő a változtatás előtt 15 nappal köteles tájékoztatni szolgáltatót a házirend változásáról.

V. Díj

5.1. Szolgáltató egy csoportos órát legalább 1.000.- Ft / fő / óra díjért köteles szolgáltatni. Ezen szolgáltatási díjsávban a konkrét díjazást Szolgáltató határozza meg. Szolgáltató a csoportos óráról közvetlenül ad számlát a vendégnek, és e körben minden felelősség őt terheli.

5.2. Megrendelő a következő szolgáltatások igénybevételének lehetőségét biztosítja térítésmentesen Szolgáltató illetve csoportos óra oktató részére: öltöző, fürdő, konyha, állapotfelmérés. Szolgáltató a saját edzés lehetőségét a terem kihasználtságának a függvényében maga osztja be, de köteles figyelembe venni a terem kihasználtságát. Szolgáltató a vendégek hátrányára saját edzést nem végezhet.

VI. További jogok és kötelezettségek

6.1. Szolgáltató a Megrendelővel történt írásbeli megállapodás alapján jogosult hirdetést, reklámtáblát elhelyezni. Jelen szerződés megszűnése esetén Szolgáltató köteles a reklámhordozókat leszerelni és az érintett felületen az eredeti állapotot helyreállítani.

6.2. Szolgáltató a „Fitness Termet” kizárólag a saját tevékenységi körében, a jelen szerződésben rögzített tevékenység céljára használhatja, mindennemű más használat jelen szerződés megszűnését vonhatja maga után. Szolgáltató a használati jogát, illetve jelen szerződésben biztosított bármely más jogát nem ruházhatja át kivéve, ha Megrendelő írásban kifejezetten hozzájárul. A használat nem járhat a „Fitness terem” károsodásával.

E rendelkezés alól kivételt képez a „Herbalife Nutrition” Tanácsadó tevékenység. E tevékenységet Szolgáltató a „Herbalife Nutrition” üzleti szabályzatát betartva és a „24Fit Magyarország” csapat Etikai Kódexét figyelembe véve végezheti. E tevékenységgel összefüggő elszámolás jelen megállapodástól teljesen független módon történik külön megállapodás alapján. Szolgáltató jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy „Herbalife Nutrition” üzleti szabályzatát és a „24Fit Magyarország” csapat Etikai Kódexét teljes körűen megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

6.3. Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakképesítéssel, és a tevékenységét a rá vonatkozó jogszabályok szerint szabályszerűen végzi. Szolgáltató ezt szavatolja, és ennek elmulasztásával, vagy megszegésével okozott károkért és egyéb következményekért teljes polgári jogi és büntetőjogi felelősséget vállal.

6.4. A szerződés teljesítése során Szolgáltató kötelezettségei különösen az alábbiak:

 1. pontosan megjelenni az órákon, és Megrendelő ezt felügyeli
 2. jelen szerződés hatálya alatt a „Fitness Teremben” nem létesít szexuális vagy érzelmi jellegű, privát kapcsolatot vendéggel, és amennyiben ez a probléma akadályozza a szerződés teljesítésében, úgy azt köteles Megrendelő tudomására hozni,
 3. órákról magánszemélyi edzői szolgáltatást kérő vendéget nem vesz fel magánórára Megrendelő megkerülésével,
 4. minden ilyen jellegű magánóra csak Megrendelő általi előzetes írásbeli engedély alapján bonyolítható le, amennyiben személyi edzőhoz Megrendelőn kívüli megkeresés érkezik magánoktatásra, úgy ezt Megrendelővel tudatja,
 5. nem szerződhet külön, Megrendelővel szerződött partnerrel olyan tevékenységre, melyet a „Fitness Teremben” végezne, csak ha erre Megrendelő írásban engedélyt ad,
 6. amennyiben a csoportos órát valamilyen rajta kívülálló ok (pl: betegség) miatt teljesíteni nem tudja, úgy az edzés előtt 24 órával értesíti Megrendelőt, hogy időben lehessen gondoskodni a helyettesítésről, vagy tájékoztatni a vendégeket az elmaradó edzésről.
 7. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan okból maradna el az edzés, mert más elfoglaltsága vagy egyéb okból történő távolmaradását nem, vagy nem időben jelezte, és ez nem tette lehetővé helyettesítő időbeni megoldását, úgy Megrendelő jogosult elmaradt edzésenként 2000.- Ft kötbérre. A 4.2 ponton kívüli esetekben az értesítés kizárólag sms-ben történik. Amennyiben bármilyen óra Megrendelő hibájából adódóan marad el (pl. nem jelzi időben, hogy az órát nem lehet megtartani, speciális eszközt igénylő óra esetén nincs eszköz, épp zárva van a terem), úgy Szolgáltató elmaradt edzésenként 2000,-Ft kötbérre szintén jogosult.
 8. az edzés megkezdése előtt legalább 15 perccel felkészülten, kipihenten érkezik az oktatás helyszínére,
 9. az edzésen megfelelő öltözékben jelenik meg, és kulturált magatartást tanúsít,
 10. az edzésen megfelelő öltözékben jelenik meg, és kulturált magatartást tanúsít,
 11. jelen szerződés ideje alatt szem előtt tartja Megrendelő üzleti érdekeit és jó hírnévhez fűződő jogait.

VII. Biztosítás

7.1. Szolgáltató köteles tevékenységével összefüggésben teljes körű szakmai felelősségbiztosítást kötni.

7.2. Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy személyi edzői az órák megkezdése előtt az órán részt vevő vendégeket tájékoztassák a részvétel egészségügyi veszélyeiről.

VIII. Felmondás

8.1. Jelen szerződést bármelyik fél indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondhatja. A felmondás a szerződést megszünteti, és ebben az esetben a jogviszony a felmondási idő utolsó napján szűnik meg.

8.2. Megrendelő jogosult a jelen szerződés rendkívüli felmondására Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén, különösen, de nem kizárólagosan, ha Szolgáltató a jelen szerződésben, különösen, de nem kizárólagosan a 6.5. pontban írt bármely kötelezettségét megszegi, és kötelezettségét Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére – a felszólításban közölt 15 napos póthatáridőben – sem teljesíti, vagy orvosolja.

8.3. A jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén Szolgáltató köteles a jogviszony megszűnésének napjától számított 1 napon belül a „Fitness termet” elhagyni azzal, hogy felek egyidejűleg kötelesek egymással elszámolni.

8.4. Szolgáltató kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy amennyiben bármely oknál fogva nem ürítené ki az általa használt ingatlanrészt, vagy öltözőt, úgy erre az esetre kifejezetten feljogosítja Megrendelőt, hogy az általa használt ingatlanrészt, vagy öltözőt Szolgáltató költségére és kárveszélyére kiürítse, és birtokba vegye. Szolgáltató e nyilatkozata kifejezett joglemondásnak minősül.

8.5. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető, azonban Felek kötelesek egymással teljes körűen elszámolni.

8.6. Jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése nem érinti a feleknek a titoktartással kapcsolatos kötelezettségeit, mert az változatlan formában korlátlan ideig fennáll.

IX. Vis Maior

9.1. Az olyan – a Felek érdekkörén, ellenőrzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetőségén kívül eső, előre nem látható és elháríthatatlan – esemény, mint például a háborús cselekmények, szabotázs, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, más természeti katasztrófa), súlyos energia-ellátási zavar, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény és a rendőrségi törvény alapján a feljogosított szervezetek szükséghelyzetben tett intézkedéseinek következményei, COVID vírus miatti lezárások, jogszabályi változások, árfolyamingadozás, piaci helyzet számottevő megváltozása stb. minősül vis maiornak, amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően keletkeznek, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, ám a szerződés teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.

9.2. A vis maior körülmények mentesítik a Feleket a szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó esemény hatása fennáll

9.3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés nem teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező vis maior körülményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.

9.4. A vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött tájékoztatásában megjelölni a vis maior esemény kezdetét, jellegét és – amennyiben lehetséges – várható végét.

9.5. A vis maior körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis maior körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis maior nem érinti.

9.6. A Vis maior körülmények fennállása esetén minden fél köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a körülmények okozta kárt minimalizálják.

9.7. Amennyiben a vis maior esemény a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi, akkor a lehetetlenülés szabályait kell alkalmazni.

X. Egyéb rendelkezések

10.1. Felek részéről a szerződés teljesítése során kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Megrendelő részéről: Demeter Attila ügyvezető

Szolgáltató részéről:

Felek megállapodnak abban, hogy mindazon esetekben, amikor a szerződés alapján, illetve a szerződéssel kapcsolatban egymást értesítik, a közlést e-mail útján kell megtenni.

Megrendelő értesítési e-mail címe: iroda@24fitclub.hu

Szolgáltató értesítési e-mail címe:

10.2. A közlés időpontjának az az időpont minősül, amikor a közlés időpontja a feladónál a címzett oldali érkezési időpontként visszaigazolásra kerül. Felek ezen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy saját elektronikus levelező rendszerük beállításainál lehetővé teszik az egymástól beérkező elektronikus levelek esetében a feladó címére történő automatikus nyugtaüzenet elküldését.  Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a fentebb rögzített e-mail címen a küldeményt bármilyen okból nem veszik át, vagy nem igazolják vissza, úgy az e-mail az elküldést követő munkanap 1600 órakor joghatályosan kézbesítettnek minősül.  Felek a fenti rendelkezéseket kifejezetten elfogadják.

10.3. Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomásukra jutott adatok, információk, tények, megoldások és megismert technológiai folyamatok üzleti titoknak minősülnek, így ezen ismeretek titokként kezelése egymással szemben támasztott alapkövetelmény. E titoktartási kötelezettség megsértésének minősül mindezen ismereteknek a jelen szerződés céljától eltérő felhasználása, jogosulatlan harmadik személy tudomására hozása, vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tétele. A Feleket e titoktartási kötelezettség a jelen szerződés megszűnését követően is korlátlan ideig terheli.

10.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármelyik fél a titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy köteles a másik fél számára 500.000.- Ft összegű kötbért fizetni, azonban a másik fél a kötbér megfizetésétől függetlenül követelheti a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott további kárainak megtérítését is.

10.5. Jelen szerződés kizárólag felek közös megegyezése alapján módosítható, és a módosítás vonatkozásában az e-mail váltás nem minősül írásbeli formának.

10.6. Megrendelőnek és Szolgáltatónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Ha a felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés keretében, vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek a jogvita elbírálására alávetik magukat a Pp. szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság döntésének.

10.7. Megrendelő jogosult a Szolgáltatóval szembeni jogos követelését – mindkét fél által aláírt jegyzőkönyv alapján – az Szolgáltató díjazásából levonni. E tényt Szolgáltató kifejezetten elfogadja.

10.8. Szolgáltató jelen szerződés aláírásával kifejezetten feljogosítja Megrendelőt, hogy jelen szerződés alapján személyi edzőit a referencia listájában feltüntesse, és esetleges reklámkampányában személyi edzők nevét – előzetes egyeztetés és írásbeli engedélye után – felhasználja.

10.9. Megrendelő vállalja, hogy a szerzői jogvédő hivatal aktuális jogdíjközlönye alapján a szerzői jogdíjat megfizeti.

10.10. A jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

10.11. Felek képviselői kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására a szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

10.12. Felek a jelen szerződést elolvasták, annak minden rendelkezését értelmezték, és megértették, s ennek megfelelően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Az űrlap elküldéséhez be kell jelentkezned.